Všeobecné obchodné podmienky

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

 

  1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je obchodná spoločnosť – BANCHEM, s.r.o., so sídlom Rybný trh 332/9, Dunajská Streda 929 01, IČO: 36227901, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11027/T (ďalej len “predávajúci“) a kupujúceho, vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.banchem.sk.

 

Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho:

Obchodné meno: BANCHEM, s.r.o.

Sídlo: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

IČO: 36 227 901

Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11027/T

DIČ: 2020196563

IČ DPH: SK2020196563

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Mail: banchem@banchem.sk

Telefón: +421 31 59 108 01

Korešpondenčná adresa: BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Adresa pre uplatnenie reklamácií: BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929

01 Dunajská Streda, Slovenská republika Adresa pre doručenie reklamovaného tovaru: BANCHEM s.r.o., Rybný trh 332/9, 929

01 Dunajská Streda, Slovenská republika

 

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby predávajúcemu:

Názov banky: TATRA BANKA, a. s.

IBAN: SK82 1100 0000 0026 2110 5189

CIC (SWIFT): TATRSKBX

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21

fax č.: 033/321 25 23

 

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje svoj súhlas s tým, aby sa týmito obchodnými podmienkami spravovala kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky

elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len “kúpna zmluva“), ako aj vzťah vzniknutý pri alebo v súvislosti s uzatváraním takejto kúpnej zmluvy, alebo pri reklamácii tovaru predávaného predávajúcim (ďalej len “tovar“).

 

  1. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy. Ak si predávajúci a kupujúci v písomnej kúpnej zmluve dohodnú iné podmienky, ako sú podmienky stanovené týmito obchodnými podmienkami, tak ustanovenia takejto písomnej kúpnej zmluvy majú prednosť pred týmito obchodnými podmienkami.

 

  1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ak záväzkový vzťah založený medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo vzniknutý medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy obsahuje cudzí prvok (napr. kupujúci je občanom iného štátu ako Slovenskej republiky), tak sa takýto vzťah spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

  1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že na prerokovanie a rozhodnutie sporov vzniknutých medzi nimi v súvislosti so záväzkovým vzťahom založeným medzi nimi uzatvorením kúpnej zmluvy alebo v súvislosti so záväzkovým vzťahom vzniknutým medzi nimi v súvislosti s uzatváraním kúpnej zmluvy, ak takýto vzťah obsahuje cudzí prvok, sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

 

  1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v súlade s ustanovením § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi, a to najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

  1. Tieto obchodné podmienky sa okrem ustanovení článku VI. a článku VII. vzťahujú aj na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

  1. Ak kupujúci uvedie v objednávke IČO, má sa za to, že nie je spotrebiteľom a pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekoná ako spotrebiteľ.

Čl. II.

Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy

 

  1. Kupujúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy postupuje tak, že v elektronickom obchode na internetovej stránke predávajúceho si vyberie tovar, ktorý má záujem kúpiť a výber tovaru kupujúci potvrdí kliknutím na ikonku košíka nachádzajúcu sa pri cene produktu. Následne sa kupujúci výberom príslušného tlačidla rozhodne či bude pokračovať v nákupe alebo prejde do “Nákupného košíka“.

 

  1. Po ukončení výberu tovaru/tovarov kupujúci klikne na tlačidlo "Nákupný košík" umiestnené v pravom hornom rohu, kde má možnosť skontrolovať, potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť objednávaný tovar a jeho množstvo. V Nákupnom košíku sú obsiahnuté najmä informácie o druhu, základnom popise, množstve, a cene objednaného tovaru.

 

  1. Po potvrdení obsahu “Nákupného košíka“ stlačením tlačidla “Pokračovať v objednávke“ prejde kupujúci na stránku, kde určuje spôsob vykrytia objednávky, spôsob úhrady a spôsob dopravy. Po vyplnení týchto bodov kupujúci stlačí opäť tlačidlo “Pokračovať v objednávke“.

 

  1. Následne prejde kupujúci na stránku zadania identifikačných, kontaktných a fakturačných údajov kupujúceho. Na tejto stránke je kupujúci povinný uviesť resp. vybrať alebo potvrdiť najmä meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu kupujúceho, telefónne číslo kupujúceho, e-mailovú schránku kupujúceho, v prípade právnických osôb IČO, IČ DPH kupujúceho, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia/doručenia tovaru. Na tejto stránke môže kupujúci vytvoriť svoju registráciu a pri ďalších objednávkach používať svoje uložené identifikačné údaje, ku ktorým sa dostane prihlásením na stránke a zadaním hesla. Kupujúci je povinný na stránke predávajúceho uvádzať vždy úplné, pravdivé a správne údaje. Kupujúci je povinný vyplniť všetky stránkou požadované údaje.

 

  1. Po zadaní údajov podľa predchádzajúceho bodu sa kupujúcemu zobrazí celková cena objednávky vrátene ceny dopravy/doručenia. Na úspešné vytvorenie a odoslanie objednávky predávajúcemu sa vyžaduje, aby kupujúci klikol na tlačidlo “Objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci je povinný odkontrolovať správnosť zadaných a vybraných dát a údajov v procese objednávania tovaru pred ich definitívnym odoslaním predávajúcemu.

 

  1. Pred kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“ má kupujúci možnosť obsah objednávky skontrolovať a objednávku zrušiť alebo zmeniť. Kupujúci sa pred kliknutím na tlačidlo

„Objednávka s povinnosťou platby“ môže vždy vrátiť na predchádzajúci krok vytvárania objednávky a to stlačením tlačidla “ Späť - Výber spôsobu dopravy a úhrady“.

 

  1. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.banchem.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim.

 

  1. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu doručenie objednávky bezodkladne po jej doručení predávajúcemu. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho (v prípade zvolenia platby prevodom je súčasťou potvrdzovacieho emailu

faktúra s podkladmi k platbe), na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

 

  1. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je zoznamom bežne predávajúcim dodávaného tovaru, avšak predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov podľa zoznamu. Informácie o dostupnosti tovaru na stránke predávajúceho majú informatívny charakter.

 

  1. Predávajúci je oprávnený objednávku odmietnuť a objednaný tovar kupujúcemu nedodať, ak kupujúci uviedol pri vytvárané objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, ak sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení.

 

  1. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 14 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

  2. O odmietnutí objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom

  3. Predávajúci je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť, ak kupujúci uviedol pri vytvárané objednávky nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode a ak od predávajúceho nemožno spravodlivo požadovať, aby dodanie tovaru uskutočnil v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. V týchto prípadoch sa predávajúci môže s kupujúcim dohodnúť na náhradnom plnení. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcim, vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby prijaté v súvislosti s kúpnou zmluvou do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.

  4. Kupujúci môže zrušiť objednávku na základe dohody s predávajúcim do doby jej expedície.

 

 

Čl. III.

Platba za tovar

  1. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode predávajúceho sú uvádzané v mene Euro (EUR) a sú uvádzané vrátane DPH.

 

  1. Kupujúci je povinný zaplatiť za objednaný tovar cenu podľa akceptovanej objednávky. Spolu s cenou tovaru je kupujúci povinný zaplatiť cenu dodania tovaru podľa akceptovanej objednávky. Pred konečným odoslaním objednávky je kupujúci oboznámený s celkovou cenou tovaru vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s dodaním tovaru kupujúcemu.

 

  1. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

  1. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky banky kupujúceho za vykonanie úhrady kúpnej ceny ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu kupujúcim. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, na základe vzťahu kupujúceho s bankou a na základe vzťahu kupujúceho s poskytovateľom pripojenia na internet.

 

  1. Kúpnu cenu za tovar a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru a platbou za tovar podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy resp. prevzatia nasledujúcimi spôsobmi:

   1. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v akceptovanej objednávke (bez poplatku);

   2. v hotovosti pri osobnom odbere (bez poplatku);

   3. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho (bez poplatku, kupujúci ale platí poplatky svojej banky);

 

  1. V prípadoch platby v hotovosti je kúpna cena splatná najneskôr pri prevzatí tovaru kupujúcim.

 

  1. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kúpna cena splatná do 3 dní od zaslania predfaktúry na emailovú adresu kupujúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru vrátane ceny dodania spolu s uvedením variabilného symbolu platby podľa zaslanej faktúry. V prípade bezhotovostnej platby prevodom z účtu sa kúpna cena považuje za zaplatenú pripísaním príslušnej sumy v prospech účtu predávajúceho.

 

  1. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu včas, kúpna zmluva zaniká.

 

 

Čl. IV.

Dodanie a prevzatie tovaru

 

  1. Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., alebo vlastnou dopravou dodávateľa. Tovar, ktorý je skladom a je objednaný najneskôr do 14.00 v pracovný deň, je väčšinou expedovaný v deň objednávky, najneskôr však nasledujúci pracovný deň a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia objednávky.

  2. V prípade spôsobu platby prevodom na účet je tovar expedovaný v deň pripísania čiastky na účet predávajúceho, najneskôr však nasledujúci pracovný deň po pripísaní a spravidla doručený do dvoch pracovných dní odo dňa prijatia platby.

 

  1. V prípade, že by dodacia lehota bola dlhšia ako avizovaná, informuje predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí s predĺženou dodacou lehotou, má právo od zmluvy odstúpiť.

 

  1. Cena za poštovné a balné je 9,60 EUR s DPH.

 

  1. Kupujúci bezodkladne po prevzatí tovar riadne prehliadne a skontroluje. V prípade akýchkoľvek poškodení obalu oznámi túto skutočnosť prepravcovi a ešte za prítomnosti prepravcu prezrie tovar a v prípade zistenia poškodenia tovaru alebo iných vád tovaru vyhotoví o tom písomný doklad a nechá ho podpísať zástupcovi prepravcu alebo doručovateľskej služby

 

  1. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar bez existencie dôvodu uvedeného v bode 4.5 alebo bez riadneho odstúpenia od zmluvy, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady vzniknuté s vybavením objednávky a jeho odoslaním.

 

  1. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, pričom si kupujúci musí byť vedomý poškodenia tovaru z dôvodu jeho špecifickosti. Za škody na tovaru spôsobené nedbanlivosťou zo strany kupujúceho predávajúci neručí.

 

  1. Sumy podľa bodov 4.6 a 4.7 budú fakturované kupujúcemu do 30 dní od vrátenia zásielky predávajúcemu. Kupujúci je povinný uhradiť túto čiastku do 14 dní od doručenia výzvy na zaplatenie na jeho e-mailovú, alebo poštovú adresu. Predávajúci má právo podmieniť ďalšie objednávky od takéhoto kupujúceho platbou vopred.

 

  1. Podpisom dodacieho listu bez uvedenia výhrad kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky tovaru nemôže byť braný ohľad.

 

  1. Predávajúci je oprávnený overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru, a to v prípadoch, kedy bola kúpna cena tovaru kupujúcim zaplatená bezhotovostným bankovým prevodom.

 

 

Čl. V.

Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare

  1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar, nikdy nie však skôr ako prevzatím tovaru kupujúcim.

 

  1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho resp. od dopravcu.

 

Čl. VI.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

  1. Predávajúci poučuje kupujúceho, že kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"), a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom keď

   1. kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete všetky časti objednaného tovaru;

   2. sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný;

   3. sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus tovaru;

   4. ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.

 

  1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

  1. Kupujúci- spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

   1. poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

   2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

   3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,

   4. predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,

   5. predaj novín, časopisov a periodickej tlače,

   6. lotérie a iné podobné hry.

 

  1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, a to najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu, avšak okrem dodatočných nákladov, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Predávajúci je povinný (s výnimkou prípadu podľa bodu 6.12 týchto obchodných podmienok) vrátiť platby kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo predávajúcemu doručené oznámenie kupujúcemu o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predmetnú úhradu je predávajúci povinný uskutočniť rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe za tovar; predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby, kupujúcemu v súvislosti s takýmto iným spôsobom nesmú byť účtované žiadne platby. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle (nie na dobierku) spotrebiteľ na adresu sídla predávajúceho, pre urýchlenie celého procesu kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom emailu banchem@banchem.sk.

 

  1. V rámci zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu (14 pracovných dní od prevzatia tovaru), je spotrebiteľ oprávnený tovar vyskúšať v rozsahu obvyklom pri nákupe v kamennom obchode. Spotrebiteľ je však zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru. Vyskúšať teda neznamená začať tovar používať a takýto používaný tovar po niekoľkých dňoch vrátiť.

 

  1. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, bude spotrebiteľovi vrátená iba alikvotná časť kúpnej ceny zodpovedajúca hodnote vráteného tovaru.

 

  1. Na účel odstúpenia od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť aj vzorový formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných podmienok. Ak mieni kupujúci od kúpnej zmluvy odstúpiť, je kupujúci povinný vyplnený vzorový formulár zaslať predávajúcemu na e- mailovú adresu alebo poštou. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy vyplnením a zaslaním formulára na e-mailovú adresu predávajúceho, predávajúci kupujúcemu prijatie odstúpenia bezodkladne potvrdí e-mailovou správou.

 

 

Čl. VII.

Reklamácia a jej uplatnenie

 

  1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, od predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

 

  1. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

 

  1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho kupujúcim. Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

  2. Reklamáciu tovaru je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu na niektorú z nasledovných adries:

e-mail: banchem@banchem.sk

poštová adresa: BANCHEM s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

 

  1. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť k vybaveniu reklamácie na nasledovnú adresu:

BANCHEM s.r.o. Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika.

 

  1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci (pri predávanom použitom tovare má kupujúci právo na primeranú zľavu) alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

  1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

  1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

 

  1. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

 

  1. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže

spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

  1. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

  1. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom či telefonicky; nasledovne tovar zašle zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný).

 

  1. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

 

  1. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá. Je odporúčané tovar poistiť. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

 

Čl. VIII.

Záruka, záručný list

 

  1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

  1. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 

  1. Záručný list obsahuje označenie predávajúceho (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

  2. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí predávajúci v záručnom liste.

 

  1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod.

 

 

Čl. IX

Alternatívne riešenie sporov

 

  1. Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, https://www.soi.sk/sk.

 

  1. Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 

  1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212, Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

  1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ- fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

 

Čl. X

Spoločné ustanovenia

 

  1. IS obchodu je zaregistrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov SR pod registračným číslom: 201 402602. Bližšie podmienky a povinnosti BANCHEM s.r.o. ako

prevádzkovateľa osobných údajov sú uvedené na webovej stránke v časti GDPR- ochrana osobných údajov.

 

  1. Zmluvné strany sa dohodli, že medzi sebou budú komunikovať najmä prostredníctvom e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok.

 

  1. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že ho predávajúci pred zaslaním objednávky oboznámil so všetkými informáciami podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

  1. Internetovou stránkou predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetová stránka www.banchem.sk. Internetovým obchodom predávajúceho alebo elektronickým obchodom predávajúceho sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie internetový obchod predávajúceho na internetovej stránke www.eshop.banchem.sk.

 

  1. Spotrebiteľom sa na účely kúpnej zmluvy rozumie spotrebiteľ tak, ako je definovaný v zákone č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

  1. Kúpna zmluva je zmluvou uzatvorenou na dobu určitú, a to do splnenia všetkých povinností zmluvných strán z kúpnej zmluvy. Záväzky kupujúceho z kúpnej zmluvy trvajú počas platnosti kúpnej zmluvy, najdlhšie však do ich splnenia.

 

  1. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

 

  1. Kúpna zmluva bude uložená u predávajúceho v elektronickej podobe po dobu šiestich rokov a kupujúcemu je po túto dobu dostupná na požiadanie.

 

  1. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovaru od predávajúceho nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je výslovne písomne dohodnuté inak.

 

 

Čl. XI.

Záverečné ustanovenia

 

  1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3.3.2020. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.banchem.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

 

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok ako aj na cenník zverejnený na stránke predávajúceho. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach sa považuje za splnenú umiestnením nového znenia obchodných podmienok na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o tom zákazník písomne elektronicky požiada.

 

  1. Celý obsah webovej stránky predávajúceho ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav, výberov a zbierania a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky. Akékoľvek ďalšie používanie materiálov z webovej stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané.

 

  1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

  1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

 

  1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo započítať si svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, pri vybavení novej objednávky v prípade, že kupujúci v minulosti nesplnil svoje záväzky voči predávajúcemu.

 

  1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky, ktorých súčasťou je aj Reklamačný poriadok, prečítal v celom rozsahu, porozumel ich významu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Vyhotovené a schválené v Dunajskej Strede dňa 2.3.2020.

 

 

 

 

 

Práva dotknutej osoby a ochranu osobných údajov nájdete na našej web stránke www.banchem.sk

 

Príloha č. 1

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno: BANCHEM, s.r.o. IČO: 36 227 901

DIČ: 2020196563

 

so sídlom: Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská Streda

 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11027/T kontaktné údaje:

email: banchem@banchem.sk

 

telefón: +421 31 591 08 01

 

webstránka: www.banchem.sk

 

KUPUJÚCI:

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

emailová adresa spotrebiteľa ..............

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy, predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru: ..............

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ..............

 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

 

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

 

 

V.............. dňa ..............

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.